WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Phụ nữ làm khoa học liên kết chống phân biệt đối xử

Phụ nữ làm khoa học liên kết chống phân biệt đối xử
- Mạng lưới này nhằm giúp đỡ những đối tượng bị kỳ thị - “các nhóm thiểu số, phụ nữ, cộng đồng LGBTQIA (đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, ...