WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Người đàn ông làm thay đổi lịch sử quyền LGBT Đài Loan

Người đàn ông làm thay đổi lịch sử quyền LGBT Đài Loan
- Người đàn ông cầu vồng liên tục hoạt động không ngừng nghỉ nhằm thúc đẩy sự chấp nhận của xã hội và pháp lý đối với những người LGBT.