WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Phụ nữ ngày nay với căn bệnh AIDS

Phụ nữ ngày nay với căn bệnh AIDS
- Căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS thâm nhập vào Việt Nam gần 3 thập niên gây ra nhiều đau thương, mất mát cho biết bao gia đình. Vẫn còn kỳ thị. Nhớ lại ...