WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Sắp có vắc xin ngừa HIV hiệu quả

Sắp có vắc xin ngừa HIV hiệu quả
- Đồng thời, NIAID cũng tổ chức nghiên cứu thực địa chế độ tiêm chủng đặc biệt chống lây nhiễm HIV. Thử nghiệm đã được tiến hành trên 5.400 người ...