WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Campuchia đưa nội dung về LGBT vào chương trình dạy học

Campuchia đưa nội dung về LGBT vào chương trình dạy học
- Nội dung giảng dạy mới sẽ giúp giảm sự kỳ thị đối với cộng đồng LGBT và đem lại nhiều lợi ích khác cho học sinh Campuchia.