WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560

Phần mềm nhận dạng người đồng tính thông qua ảnh chân dung

Phần mềm nhận dạng người đồng tính thông qua ảnh chân dung
- Mặc dù vậy, phần mềm định dạng của Michal Kosinski và Yilun Wang đã khiến cho nhiều tổ chức chuyên về quyền của người LGBT cảm thấy lo lắng.