WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560

Sự phát triển của cộng đồng LGBT trong lịch sử Việt Nam

Sự phát triển của cộng đồng LGBT trong lịch sử Việt Nam
- Trước mỗi mùa pride, câu hỏi “Tại sao cộng đồng LGBT lại tự hào?”, “Cộng đồng LGBT tự hào vì điều gì?” lại được đưa ra để thảo luận.